Infrastruktur och samhällsbyggnad

New Republic har omfattande erfarenhet av arbete med och expertis inom området fysisk planering – infrastruktur och bostäder – på europeisk, nationell och regional nivå. Vi erbjuder rådgivning och praktiskt stöd som syftar till att påverka investeringsbeslut inom infrastrukturområdet och till ett ökat bostadsbyggande. Det kan exempelvis handla om att tydliggöra för- och nackdelar med olika investeringsalternativ. Vi har kunskaper om roller och processer kring både formella och informella förhandlingar inför prioriteringar av infrastrukturprojekt. Våra medarbetare kombinerar politisk kompetens med erfarenheter av samarbeten med såväl offentliga som privata aktörer inom samhällsbyggnad och planprocesser, exempelvis byggherrar, fastighetsägare, energibolag, destinationsbolag, kommuner och regioner.