Kvalitetsrutiner

New Republic har höga interna kvalitetskrav och arbetet följer uppsatta kvalitetsrutiner. All kommunikation med och för våra uppdragsgivare ska alltid ske på ett faktamässigt och språkligt korrekt sätt.

New Republics rutiner för kvalitetssäkring:

  • För varje samarbete utser New Republic en konsult som ansvarig för att alla tjänster utförs med hög kvalitet och inom utlovad tid, samt att relationen sköts på ett korrekt och professionellt sätt. Uppdragsgivaren har en tydlig och tillgänglig kontaktperson.

  • New Republic säkerställer långsiktig leveranskapacitet och minskar sårbarheten i sina uppdrag genom att alltid ha minst två medarbetare som är inlästa på och införstådda med pågående och planerade aktiviteter.

  • Alla uppdrag inleds med en noggrann genomgång tillsammans med uppdragsgivaren om uppdragets mål, förväntningar, tillgängliga resurser, omfattning, samarbetsformer och kvalitetskriterier.

  • Löpande avstämningar görs med uppdragsgivaren under arbetets gång för att garantera att uppdraget genomförs som förväntas samt för att möjliggöra löpande justeringar i uppdraget.

  • Alla leveranser genomgår en intern kvalitetsgranskning gällande såväl analys och rekommendationer som språk och utformning.

  • Efter genomfört uppdrag sker en avstämning med kund innan fakturering sker.