Om New Republic

Om New Republic

New Republic är ett konsultföretag som ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag och organisationer som vill stärka sina relationer med omvärlden. Våra uppdrag spänner från att åstadkomma en specifik lagändring eller allmänt större förståelse för en branschs samhällsnytta, till att skapa större synlighet för ett enskilt varumärke eller hjälpa myndigheter att formulera och sprida samhällsinformation.

New Republics uppdragsgivare är företag, organisationer och myndigheter som efterfrågar rådgivning baserad på sakkunskap, analytisk spänst och ideologisk spännvidd. Vi är ofta rådgivare på högsta ledningsnivå.

Resultat, öppenhet och hållbarhet – grunden för verksamheten

New Republic sätter alltid uppdragsgivarens verksamhetsmål i främsta rummet. Vi är experter på strategisk kommunikation, men verkliga resultat förutsätter också kunskaper om och förståelse för uppdragsgivarens verksamhet och villkor. Detta uppnår vi dels genom dialog och systematisk erfarenhetsuppbyggnad, dels genom att möta våra uppdragsgivare med medarbetare som har ett genuint intresse för den aktuella verksamheten.

New Republic respekterar och värnar de demokratiska processerna. Vi vill bidra till en samhällsdebatt där fler röster gör sig hörda och vi menar att opinionsbildning och påverkan bör ske med öppna avsändare. Beslutsfattare eller andra som vi kontaktar i syfte att påverka ska veta vilka intressen vi företräder. Detsamma gäller befintliga och potentiella uppdragsgivare liksom den som överväger att söka jobb hos oss.

Vi vill lämna efter oss ett sunt samhälle och ett jordklot som går att leva på till våra barn. New Republic strävar efter att göra hållbara val i vår egen verksamhet och söker aktivt samarbeten med uppdragsgivare som för hållbarhetsarbetet framåt. Vi definierar hållbarbarhet i termer av begränsad miljö- och klimatpåverkan och en demokratisk samhällsutveckling baserad på alla människors lika värde.

Historien om New Republic

New Republic startade 2010. De fyra grundarna tog med sig erfarenheter från ledande positioner inom politik, journalistik och strategisk kommunikation. Utgångspunkten är en gemensam syn på vad som behövs för att ge rådgivning till de mest krävande uppdragsgivarna i en verklighet där den politiska spelplanen, medielandskapet och villkoren för opinionsbildning förändras kontinuerligt.

Grundfilosofin är att bygga ett spetsigt men samtidigt heterogent team och etablera effektiva arbetsrutiner där nytänkande och löpande utveckling av metoder, verktyg och argument uppmuntras. New Republic som arbetsplats ställer krav dels på spetskompetens inom politiska processer och/eller kommunikation, dels på kunskaper inom specifika sakområden. Vi eftersträvar spännvidd i det interna idéflödet och har därför anställda på olika håll i landet med skiftande bakgrund och olika politiska preferenser. Mångfald bygger förmågan att analysera vår egen och våra uppdragsgivares omvärld.

Samtidigt behöver medarbetarna dela en grundsyn på oss själva och vår roll i samhället. Aktörer som agerar på ett konsekvent och ansvarstagande sätt vinner förtroende, anseende och handlingsutrymme. Att hjälpa företag och organisationer att ta och signalera samhällsansvar i allt vidare cirklar runt sina traditionella kärnverksamheter är en viktig del av vårt uppdrag. Detta är spelregler som i högsta grad även gäller för oss själva.

Öppenhet – ett demokratiskt ansvar och en framgångsfaktor

Vår slutsats är att öppenhet är en avgörande framgångsfaktor, även om sekretess kring affärskritisk information självklart alltid värnas. På New Republic befinner vi oss nära beslutsfattandets kärna; vi efterfrågar information, genomför undersökningar, formulerar argument och är delaktiga i att driva processer. Därför ser vi det som en hygienfaktor att den som så önskar ska kunna se vilka intressen vi företräder och i vilka syften. Det är viktig kunskap såväl för dem vi kontaktar för att påverka som för dem som överväger att anlita eller söka jobb hos oss.

Det innebär att vi själva är en del av den öppenhetskultur som vi ofta råder våra uppdragsgivare att anamma. Det blir en katalysator för vår egen verksamhet; inget uppdrag accepteras med mindre än att företaget är berett att stå för det. I ett heterogent team leder det till löpande reflektion och diskussion. Konsensus är inget rimligt mål, däremot står det varje medarbetare fritt att avstå från samarbeten man inte önskar engagera sig i. Vi värderar oliktänkande och vi respekterar olikheter.

Öppenheten gör även att alla kan värdera hur väl vi lever upp till de hållbarhetsmål som också är en bärande del av New Republics verksamhet. Vi söker aktivt samarbeten som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och minskad miljöbelastning och vi söker hållbara lösningar i vår egen verksamhet. Öppenheten attraherar medarbetare som, trots olikheter i övrigt, delar uppfattningen att fler argument i samhällsdebatten är av godo så länge de har tydliga avsändare. 

Vilka är vi?

New Republic har medarbetare på olika håll i landet och med skiftande bakgrund.

Läs mer här